Privacy

Privacy – Behandling av personlige opplysninger

Superforbruker.com har utstedt denne erklæringen for å påvise vår forpliktelse vedrørende personlige opplysninger. Nedenstående retningslinjer beskriver hvordan denne websiden drives.

Tilmeld/Meld av
Alle brukerne av denne gratis websiden kan til enhver tid melde seg av. Ved avmelding vil alle data om den enkelte bruker automatisk  slettes. Dette kan skje via websiden eller nederst på alle utsendte mails.

God skikk for databeskyttelse
Superforbruker behandler dine medlemsopplysninger i overensstemmelse med god skikk for databeskyttelse. Dette innebærer, at Superforbruker ikke videregir opplysninger til 3. part. Deinnsamlede oplysningene brukes alene til å videreformidle annonser til interesserte medlemmer.

Vi respekterer cookies: Vi setter personlig ingen cookies!

Den informasjonen vi samler inn videregis ikke til 3. part – deltar du i en av Superforbruker.com’s egne konkurranser vil vinneren  offentliggjøres her:  www.sevinderen.dk.

Ansvarsfraskrivelse
Linkes det til andre websider via Superforbruker.com kan Superforbruker.com ikke drages til ansvar for kvaliteten og innholdet af det materialet man her finner. Superforbruker.com står heller ikke inne for forholdene omkring de private eller juridiske personene, hvortil det fra Superforbruker.com skjer formidling, eller hvor det linkes til.

En bruker av websiden kan ikke gjøre Superforbruker.com ansvarlig for tap, som måtte følge af innhold publisert eller annonsert på Superforbruker.com.
Superforbruker.com er ikke ansvarlig for tap, som brukeren måtte lide på grunn av driftsforstyrrelser eller driftsfeil av enhver art. Superforbruker.com påtar seg intet ansvar for tap av data.

Såfremt en bruker misbruker Superforbruker.com’s servicer, kan Superforbruker.com uten varsel og uten ansvar herfor, utelukke brukeren fra å bruke websidens servicer.

Kontakt Superforbruker.com
Skulle du ha spørsmål til ovenstående eller annet vedrørende denne websiden kan du kontakte:
TAmedia ApS, Denmark.
www.tamedia.dk

Vi forbeholder os retten til å endre ovenstående.